A FULLÁNK BT.

ÁLTATLÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?
A Fullánk Bt. több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni.

A Fullánk Bt.  fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőt.

Milyen alapon kezeljük az érintettek adatait?
A személyes adatokat csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kezelünk. Ezeket a célokat és jogalapokat a konkrét adatkezelések egyedi tájékoztatójában mutatjuk be.

Ki kezeli személyes adatait?
A személyes adatait a Fullánk Bt. kijelölt ügyintézői kezelik.

A kapcsolattartás lehetőségei:

Postai címünk: 5600 Békéscsaba Szilágyi Dezső utca 7.
E-mail címünk: andrasbollerboltja@gmail.com
Webcímünk: www.andrasbollerboltja.hu
Telefonszámunk: +36 30-374-8045

 

Milyen külső segítséget veszünk igénybe adatai kezelésénél?
A személyes adatokat többnyire a Fullánk Bt. a www.andrasbollerboltja.hu honlapon kezeli. Vannak azonban olyan műveletek, amelyhez külső segítséget, adatfeldolgozót veszünk igénybe.

Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat. Amennyiben szeretné megismerni, hogy a konkrét adatkezelésben, melyik adatfeldolgozó vesz részt, akkor az egyedi adatkezelési tájékoztató „Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?” kategóriájában teheti ezt meg.

 

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.

A Fullánk Bt. csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel és a megadott, személyes adatok biztonságát a lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi.

Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az Ön által történt megadás után a www.andrasbollerboltja.hu felel.
Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

Milyen jogai vannak a FULLÁNK Bt. által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Kérheti az adatainak módosítását:

Amennyiben az adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére (a személyes adatok kezelésének ideje alatt) bármikor módosítjuk azokat. Ezt az igényét bármelyik elérhetőségen keresztül közölheti.

 

Kérheti adatainak törlését, illetve zárolását:

A hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait töröljük.

A kérésére – a kérelmének kézhezvételét követő 25 napon belül – írásban, vagy elektronikus úton (beleegyezésével) válaszolunk. Ha valamilyen törvényes oknál fogva nem tudjuk teljesíteni a kérését, akkor elutasítjuk azt és természetesen annak ténybeli és jogi indokait is közöljük.

A személyes adatait abban az esetben is töröljük, ha a kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Zároljuk a személyes adatait, ha ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit.

Tájékoztatást kérhet:

Az adatkezelés időtartama alatt jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérni a Fullánk Bt. által kezelt, személyes adatairól, valamint az adatkezelés jellemzőiről különösen:

  • az adatok forrásáról,
  • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
  • az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
  • az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,
  • az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

A tájékoztatást a kérelmének beérkezésétől számított 25 napon belül teljesítjük.

Folyó évben ingyenesen egyszer kérhet ugyanarra az adatkörre tájékoztatás.

Szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a Fullánk Bt-t adatok közlése, adatokba történő betekintés, illetve azok átadása érdekében. Amennyiben a megkereső szerv a kérés célját, jogalapját és az adatok körét pontosan megjelölte, akkor a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésükre bocsátjuk.

Tiltakozhat a személyes adatainak a kezelése ellen
Kifejezheti a tiltakozását, ha adatainak kezelését hozzájárulásának visszavonása után a Fullánk Bt a jogi kötelezettségének teljesítése miatt, illetve a Fullánk Bt., vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése miatt tovább kezeli.
A tiltakozást a megadott elérhetőségen keresztül közölheti.

A tiltakozás beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül döntünk és válaszolunk a kérésére. Ha ez nem történik meg, akkor Bírósághoz fordulhat az érdekei védelmében.

Jogorvoslati lehetőségei
A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel./fax: +36 (1) 391-1400; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Web: http://naih.hu

 

A WWW.ANDRASBOLLERBOLTJA.HU SÜTI (COOKIE) HASZNÁLATÁVAL

KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓJA

 

A cookie-król: 

A Fullánk Bt. a honlap látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk küld az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k:

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k :

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról.  Az érintett a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A gomb melletti szövegben utaljon arra, hogy a cookie-kat a felhasználó böngészőjén keresztül bármikor tudja törölni. Erről pedig bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

  

A FULLÁNK BT. MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ

EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Milyen adatait kezeljük?

A megrendeléshez és ehhez kötődően az Ön azonosításához a nevét (családi- és keresztnév),  szállítási címét, telefonszámát, e-mail címét, a megrendelt áru fajtáját, a vételár összegét, a megrendelés időpontját, mint személyes adatait kezeljük.

Tájékoztatjuk, hogy a megrendelést tartalmazó e-mail címét, illetve telefonszámát, amennyiben azt megadja, továbbá a nevét a szerződés teljesítéséig kapcsolattartás céljából is kezeljük.

 

Miért kezeljük a személyes adatait?

Az adatkezelés célja a honlapon megtekinthető árukra irányuló megrendelések szerződésszerű teljesítése, ennek érdekében a megrendelések rögzítése/beazonosítása, valamint a megrendeléshez kötődő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6. § (5) bekezdése a) pontja alapján a Fullánk Bt-t terhelő jogi kötelezettség (a megrendelés) teljesítése.

Ki fér hozzá az adatokhoz?

A személyes adatokhoz az Ügyvezető, a Boltvezető, az Informatikus és a Könyvelő fér hozzá.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

Az adatkezelés időtartama az Ön által megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a szerződés teljesítése időpontjáig tart.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait az Ön hozzájárulása nélkül nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Csak hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki adatait.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Tárhely.eu Kft.

Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1538 Budapest, Pf.: 510.

Az adatfeldolgozó e-mail címe: support@tarhely.eu

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 789 2 789

 

A Tárhely.eu Kft. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok (név (családi- és keresztnév), szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, a megrendelt áru fajtája, a vételár összege, a megrendelés időpontja) tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult. t, mint személyes adatait kezeljük.

 

 

A FULLÁNK BT. SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS

EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Milyen adatait kezeljük?

A megrendeléssel összefüggő számla kiállítása és az üzletre vonatkozó számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében az Ön nevét (családi- és keresztnév), számlázási címét, a vásárolt áru fajtáját, a vételár összegét és a vásárlás/számlakiállítás időpontját, mint személyes adatait kezeljük.

Miért kezeljük a személyes adatait?

Az adatkezelés célja a megvásárolt áruról szóló számla kiállítása az Ön erre irányuló kérelme esetén, továbbá a számla kiállításából eredő és az üzletet terhelő számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a számla kiállítása iránti kérelem és az ehhez szükséges adatok megadása esetén az Ön önkéntes hozzájárulása.

A számla kiállítása esetén az üzletet számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség terheli. Amennyiben Ön az ehhez szükséges önkéntes hozzájárulását visszavonja, úgy a továbbiakban az adatkezelés jogalapja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.), mint törvényi kötelezettségen alapuló adatkezelés lesz.

Ki fér hozzá az adatokhoz?

A személyes adatokhoz az Ügyvezető, a Boltvezető, az Informatikus és a Könyvelő fér hozzá.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A számla kiállítása iránti kérelem vonatkozásában megadott önkéntes hozzájárulás esetében az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig terjed, a számla kiállítását követő – az üzletet terhelő – számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség keletkezése esetén az adatok megőrzési ideje az Sztv.-ben foglalt 8 év.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait az Ön hozzájárulása nélkül nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Csak hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki adatait.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

A személyes adatok számviteli adatfeldolgozás szoftveres támogatása

Az adatfeldolgozó megnevezése:                Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

Az adatfeldolgozó levelezési címe:             1022 Budapest. Törökvész út 30/A.

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@kulcs-soft.hu

Az adatfeldolgozó telefonszáma:                +36 1 336 5300

A Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a Fullánk Bt-vel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok számviteli kezelését végző szoftver fejlesztését, támogatását végzi. A számlázáshoz kapcsolódó személyes adatokhoz hozzáférhet, de a megismerésükr nem jogosult.

A FULLÁNK BT. ÁRUSZÁLLÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ

EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Milyen adatait kezeljük?

Az Ön által megrendelt áru szállítása érdekében nevét (családi- és keresztnév) , a szállítási címét, telefonszámát, valamint a megrendelt áru vételárát, mint személyes adatait kezeljük.

Miért kezeljük a személyes adatait?

Az áruszállításnál az adatkezelés célja a megrendelt áru kiszállítása Ön számára a szerződéses partnerünk közreműködésével.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Ki fér hozzá az adatokhoz?

A személyes adatokhoz az ügyvezető, a boltvezető, az Informatikus és a könyvelő fér hozzá.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A FULLÁNK Bt. az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait az Ön hozzájárulása nélkül nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Csak hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki adatait.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Tárhely.eu Kft.

Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1538 Budapest, Pf.: 510.

Az adatfeldolgozó e-mail címe: support@tarhely.eu

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 789 2 789

A Tárhely.eu Kft. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok  (név /családi- és keresztnév/, számlázási cím, a vásárolt áru fajtája, a vételár összege és a vásárlás/számlakiállítás időpontja) tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (GLS Hungary)

Az adatfeldolgozó levelezési címe: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 802 0265; +36 20 890-0660; +36 29 88 66 70

A GLS Hungary közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során a GLS Hungary a vevő nevét, szállítási címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

A FULLÁNK BT. KAPCSOLATFELVÉTEL

EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Milyen adatait kezeljük?

Kapcsolatfelvételkor név és email cím adatait kezeljük.

Miért kezeljük a személyes adatait?

Az adat kezelésének célja az, hogy a feltett kérdésére írásban válaszolni tudjunk az Ön számára.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A FULLÁNK Bt. az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli, legkésőbb azonban a feltett kérdés megválaszolásáig

Tájékoztatjuk, hogy azonos témában feltett kérdés és az arra megadott válasz egy levélváltásnak minősül, amely azt követően törlésre kerül.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait az Ön hozzájárulása nélkül nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Csak hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki adatait.

A személyes adatok tárolással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Tárhely.eu Kft.

Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1538 Budapest, Pf.: 510.

Az adatfeldolgozó e-mail címe: support@tarhely.eu

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 789 2 789

A Tárhely.eu Kft. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok (név és email ) tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.